L’atenció clínica és l’eix vertebrador de l’activitat del Centre.

Precisament, el servei  es va fundar l’any 1979 per oferir una alternativa al buit assistencial que hi havia en aquest camp i per fer-ho d’una manera propera i viable als ciutadans i ciutadanes de Badalona.

També era present en el projecte inicial una línia preventiva (per això el nom d’Higiene), d’educació per la salut, d’anticipar-se, en la mesura del possible a l’aparició de trastorns mitjançant el diagnòstic precoç, i una sèrie d’intervencions adreçades a afavorir  condicions més saludables per al desenvolupament.

Aquest plantejament va donar lloc al llarg del temps a diversos programes portats a terme conjuntament amb altres serveis i entitats de la ciutat.

El  Centre d´Higiene i Salut Mental de Badalona atén nens, adolescents i adults, amb tractaments específics per fer front a les dificultats i trastorns que sorgeixen en  diferents moments significatius del cicle vital.

El Centre es defineix com una institució en salut mental d’orientació psicoanalítica, i això suposa:

1.- Una concepció del subjecte, una forma d’entendre els conflictes humans, el malestar psíquic i els símptomes que se’n deriven. 

2.- Una manera de procedir, d’abordar aquestes manifestacions, que es concreta en les distintes modalitats de tractament que s’indiquen.

La manera d’entendre ambdós aspectes serveix per explicar la nostra visió de la tasca assistencial.